Σύλλογος Προστασίας Ελλήνων Αιμορροφιλικών

«Σας καλωσορίζουμε στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου μας.
Μέσα απ’ αυτές τις σελίδες μπορείτε να ενημερώνεστε για την αιμορροφιλία ή άλλη συγγενή κληρονομική αιμορραγική διάθεση καθώς και για νέα – εξελίξεις που αφορούν το σύλλογό μας.»

Με τιμή
Το Δ.Σ.

Σκοπός του Συλλόγου είναι η με κάθε τρόπο και μέσο προαγωγή και προστασία της ζωής και της υγείας των ατόμων με αιμορροφιλία ή άλλη συγγενή κληρονομική αιμορραγική διάθεση, η πρόληψη, θεραπεία και αποκατάσταση των δυσάρεστων συνεπειών και αναπηριών, που απορρέουν από τη νόσο, η προάσπιση με κάθε νόμιμο μέσο των ηθικών και υλικών συμφερόντων των ατόμων αυτών, καθώς και η υποστήριξη και αποκατάσταση τους. Διευκρινίζεται, ότι εφεξής με τον όρο «αιμορροφιλία» εννοούνται περιπτώσεις αιμορροφιλικών ή άλλων συγγενών αιμορραγικών διαθέσεων.

Ακόμη, σκοπός του Συλλόγου θα είναι η συνεχής προσπάθεια για την ένταξη των ατόμων με αιμορροφιλία στην παραγωγική διαδικασία και η οργάνωση εκδηλώσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση της πολιτείας και της κοινής γνώμης πάνω στα προβλήματα και τις δυνατότητες αυτών, με σκοπό την καταπολέμηση, "το σπάσιμο" των προκαταλήψεων και του "αισθητικού ρατσισμού", έτσι ώστε η κοινωνία να βλέπει την αναπηρία ως διαφορετικότητα και όχι ως αιτία διάκρισης. Η "αξιοποίηση" των ατόμων με αιμορροφιλία για επαγγελματική αποκατάσταση και βελτίωση της επαγγελματικής, οικονομικής, μορφωτικής και γενικά της πολιτιστικής στάθμης αυτών. Η συνεργασία με αντίστοιχους Συλλόγους όλου του κόσμου για την πραγματοποίηση των σκοπών του και η συμμετοχή με εκπροσώπους σε παγκόσμια συνέδρια που υποβοηθούν τους σκοπούς του.

Η συμμετοχή του Συλλόγου στους αγώνες του λαού μας για τα γενικότερα εθνικά και κοινωνικοοικονομικά ζητήματά του. Ο συντονισμός και η συνεργασία με άλλες 2βάθμιες και 3βάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις για ζητήματα που αφορούν τα Άτομα με Αναπηρία.